PATVIRTINTA

Birštono vaikų lopšelis-darželis “Vyturėlis”

direktorės

2011 m. vasario  d. įsakymu  Nr. (1.3)-V1-50

 

 

BIRŠTONO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“

 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

 

TURINYS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ SKELBIMAS

IV. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

V. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VI. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS TIKRINIMAS

VII. pasiūlymų nagrinėjimas IR VERTINIMAs

VIII. PIRKIMO SUTARTIS

IX. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

X. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

XI. APKLAUSA

XII. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

XIII. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS

XIV. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 

PRIEDAI:

1Tiekėjų Apklausos pažyma (1 priedas);

2. PIRKIMO ORGANIZATORIAUS, VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO AR EKSPERTO NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA (2 priedas);

3. PIRKIMO ORGANIZATORIAUS, VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO AR EKSPERTO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS (3 priedas);

4.Paraiška viešąjam pirkimui (4 priedas).

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ (toliau – perkančioji organizacija) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Perkančioji organizacija prekių, paslaugų ir darbų supaprastintus pirkimus (toliau – supaprastinti pirkimai) gali atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnyje nustatytais atvejais.

3. Taisyklės nustato supaprastintų pirkimų organizavimo ir planavimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, supaprastintų pirkimų būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus. Esant prieštaravimams tarp šių taisyklių ir viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, vadovaujamasi atitinkamų teisės aktų reikalavimais.

4. Su Taisyklėmis privalo būti susipažinę ir jomis vadovautis:

4.1. perkančiosios organizacijos vadovas;

4.2. perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, nariai ir ekspertai;

4.3. pirkimų organizatoriai.

5. Atlikdama supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK), kitais įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais.

6. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

7. Perkančiosios organizacijos vykdomuose supaprastintuose pirkimuose turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės. Pasiūlymui (projektui) pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad, ūkio subjektų jungtinės grupės pasiūlymą (projektą) pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – pirkimo sutartis), ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

8. Supaprastinto pirkimo pradžią ir pabaigą apibrėžia Viešųjų pirkimų įstatymas.

9. Atlikdama supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija siekia atsižvelgti į visuomenės poreikius socialinėje srityje, aplinkos apsaugos reikalavimus.

10. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

10.1. alternatyvus pasiūlymas – pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos. Perkančioji organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasiūlymus tik tuo atveju, kai pasiūlymams vertinti taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus;

10.2. apklausa – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo;

10.3. aprašomasis dokumentas – vykdant pirkimą supaprastinto konkurencinio dialogo būdu tiekėjams pateikiamas techninėms specifikacijoms analogiškas dokumentas, kuriame pirkimo objekto savybės apibūdinamos labiau aprašomuoju pobūdžiu nei įprastinėse techninėse specifikacijose. Aprašomajame dokumente gali būti pateikiamos ir teisinės, administracinės, sutartinės ar kitokios sąlygos, susijusios su konkurencinio dialogo vykdymu;

10.4. kvalifikacijos tikrinimas – procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

10.5. mažos vertės pirkimai :

a)  pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt, o darbų – mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);

b) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį ir kuri yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);

10.6. numatomo pirkimo vertė (toliau – pirkimo vertė) – perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarčių pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama pirkimo pradžioje, atsižvelgiant į visas to paties tipo prekių ar paslaugų arba tam pačiam objektui skirtas darbų pirkimo sutarčių vertes;

10.7. pirkimo iniciatorius – perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus;

10.8. pirkimo organizatorius – perkančiosios organizacijos pirmininko (toliau – Pirmininkas) paskirtas perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija);

10.9. supaprastintas atviras konkursas  supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą;

10.10. atidėjimo terminas (pirkimo sutarties sudarymo atidėjimas) – 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis;

10.11. tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.

11. Taisyklėse vartojamos kitos sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme.

 

II. SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

 

12. Supaprastintus pirkimus vykdo Pirmininko įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu, sudaryta Komisija. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija arba Pirkimo organizatorius. Komisijos pirmininku, jos nariais, pirkimo organizatoriumi skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys. Komisijos sekretoriumi skiriamas vienas iš Komisijos narių.

13. Pirkimo organizatorius, gali vykdyti prekių, paslaugų ar darbų mažos vertės pirkimus, atliekamus apklausos būdu, kai numatomos sudaryti sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio mažesnė kaip 10 tūkst. Lt, o darbų mažesnė kaip 30 tūkst. Lt.

14. Pirmininkas turi teisę priimti sprendimą pavesti supaprastintą pirkimą vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai, neatsižvelgdamas į Taisyklių 13 punkte nustatytas aplinkybes.

15. Komisija dirba pagal Pirmininko patvirtintą Komisijos darbo reglamentą. Komisijai turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. Komisija sprendimus priima savarankiškai.

16. Supaprastintus pirkimus vykdantys Komisijos nariai ir pirkimo organizatorius turi būti pasirašę nešališkumo deklaraciją (2 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas).

17. Perkančioji organizacija gali vykdyti supaprastintus pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos (jei centrinė perkančioji organizacija sudariusi atitinkamų prekių, paslaugų ar darbų preliminariąsias sutartis). Siūlymą pirkti per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos Pirmininkui gali teikti Pirkimo iniciatorius, Komisija ar Pirkimo organizatorius.

18. Perkančioji organizacija supaprastinto pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Tokiu atveju įgaliotajai organizacijai nustatomos užduotys ir suteikiami visi įgaliojimai toms užduotims vykdyti.

19. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti supaprastintą pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį sumokėti ir pan.).

 

III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ SKELBIMAS

 

20. Perkančioji organizacija skelbimą apie supaprastintą pirkimą, skelbimą apie sudarytą pirkimo sutartį ir informacinį pranešimą apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie supaprastintą pirkimą (toliau – informacinis pranešimas), kuriuos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir šias Taisykles numatyta paskelbti viešai, skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Skelbimas apie mažos vertės pirkimą skelbiamas CVP IS. Skelbimo ar informacinio pranešimo  paskelbimo diena yra skelbimo paskelbimo data „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, mažos vertės pirkimo atveju – CVP IS.

21. Visus skelbimus ir informacinius pranešimus perkančioji organizacija pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytus skelbiamos informacijos privalomuosius reikalavimus, standartines formas ir skelbimų teikimo tvarką. Viešųjų pirkimų tarnyba per 3 darbo dienas išsiunčia skelbimus spausdinti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir paskelbia CVP IS. Papildomai skelbimai ir informaciniai pranešimai gali būti skelbiami perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis. Perkančioji organizacija užtikrina, kad šie skelbimai ir informaciniai pranešimai būtų paskelbti ne anksčiau negu „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, mažos vertės pirkimo atveju – CVP IS, o to paties skelbimo turinys visur būtų tapatus. Už skelbimo ir informacinio pranešimo turinį atsakinga perkančioji organizacija.

22. Perkančioji organizacija, sudariusi pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, ne vėliau kaip per 48 dienas po pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia skelbimą apie sudarytą pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, skelbime nurodydama, ar ji sutinka, kad skelbimas būtų paskelbtas.

23. Perkančioji organizacija skelbia apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus supaprastintus pirkimus, atliekamus apklausos būdu šių Taisyklių nustatytais atvejais.

24. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus neskelbdama apie pirkimą, privalo paskelbti informacinį pranešimą, kai:

24.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;

24.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

24.3. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali pateikti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos;

24.4. perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;

24.5. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;

24.6. ypač palankiomis sąlygomis perkamos prekės iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

24.7. prekės perkamos iš valstybės rezervo;

24.8. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

24.9. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.

25. Perkančioji organizacija informacinį pranešimą skelbia bet kuriuo momentu, tačiau ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki pirkimo sutarties sudarymo, kai ji gali identifikuoti tiekėją, su kuriuo ketina sudaryti pirkimo sutartį (priėmus sprendimą kreiptis į tiekėją pateikti pasiūlymą, jau pateikus kvietimą tiekėjui dalyvauti pirkimo procedūrose, pasiūlymo vertinimo procedūros metu arba pripažinus tiekėjo pasiūlymą tinkamu ar kai kviečiamas daugiau kaip vienas tiekėjas, patvirtinus pasiūlymų eilę).

 

IV. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

 

26. Pirkimo dokumentus pagal Pirkimo iniciatoriaus pateiktą paraišką rengia Komisija arba Pirkimo organizatorius. Pirkimo dokumentus rengiantys asmenys turi teisę gauti iš perkančiosios organizacijos darbuotojų visą informaciją, reikalingą pirkimo dokumentams parengti ir supaprastinto pirkimo procedūroms atlikti.

27. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu.

28. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis.

29. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

30. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti supaprastintame pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams.

31. Pirkimo dokumentuose, atsižvelgiant į pasirinktą supaprastinto pirkimo būdą, pateikiama ši informacija:

31.1. nuoroda į perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisykles, kuriomis vadovaujantis vykdomas supaprastintas pirkimas (šių taisyklių pavadinimas, patvirtinimo data, visų keitimų datos);

31.2. perkančiosios organizacijos darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais pareigos, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;

31.3. pasiūlymų, (toliau šiame punkte – pasiūlymų) ir (ar) paraiškų pateikimo terminas (data, valanda, minutė) ir vieta;

31.4. pasiūlymų ir (ar) paraiškų, rengimo ir pateikimo reikalavimai; jeigu numatoma pasiūlymus ir (ar) paraiškas priimti naudojant elektronines priemones, atitinkančias Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio nuostatas, – informacija apie reikalavimus, būtinus pasiūlymams ir (ar) paraiškoms pateikti elektroniniu būdu, įskaitant ir kodavimą (šifravimą);

31.5. pasiūlymo galiojimo terminas;

31.6. prekių, paslaugų, darbų ar projekto pavadinimas, kiekis (apimtis), prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;

31.7. techninė specifikacija;

31.8. ar pirkimo objektas skirstomas į dalis ir dėl kiekvienos dalies bus sudaroma pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis ir ar leidžiama pateikti pasiūlymus tik dėl vienos pirkimo objekto dalies, vienos ar kelių dalių, ar dėl visų dalių; pirkimo objekto dalių, dėl kurių gali būti pateikti pasiūlymai, apibūdinimas;

31.9. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;

31.10. jeigu numatoma tikrinti kvalifikaciją, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams;

31.11. jeigu numatoma riboti tiekėjų skaičių – kvalifikacinės atrankos kriterijai ir tvarka, mažiausias kandidatų, kuriuos perkančioji organizacija atrinks ir pakvies teikti pasiūlymus, skaičius;

31.12. dokumentų sąrašas ir informacija, kurią turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus;

31.13. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina;

31.14. informacija, kad pasiūlymai bus vertinami litais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;

31.15. kur ir kada (diena, valanda ir minutė) bus atplėšiami vokai ar susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais (toliau vadinama vokų su pasiūlymais atplėšimu);

31.16. vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros, taip pat informacija, ar tiekėjams leidžiama dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje;

31.17. pasiūlymų vertinimo kriterijai, kiekvieno jų svarba bendram vertinimui, vertinimo taisyklės ir procedūros. Pirkimo dokumentuose nurodomas kiekvienam ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamasis svoris. Kriterijų lyginamasis svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė. Tais atvejais, kai dėl pirkimo objekto ypatybių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškumą mažėjančia tvarka;

31.18. siūlomos pasirašyti pirkimo (preliminariosios) sutarties svarbiausios sąlygos (kainos ar kainodaros taisyklės, atsiskaitymo tvarka, atlikimo terminai, sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalį) arba pirkimo sutarties projektas;

31.19. jei reikalaujama, pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir (ar) pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;

31.20. jei perkančioji organizacija numato reikalavimą, kad ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas bus pripažintas geriausiu, įgytų tam tikrą teisinę formą, teisinės formos reikalavimai;

31.21. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų;

31.22. pasiūlymų keitimo ir atšaukimo tvarka;

31.23. informacija, ar su projekto konkurso laimėtoju (laimėtojais) bus sudaroma pirkimo sutartis; informacija, ar tiekėjams bus mokama kompensacija, perkančiajai organizacijai nutraukus projekto konkursą; informacija apie projekto konkurso laimėtojui (laimėtojams) ar dalyviams skiriamus prizus ar kitus apdovanojimus (kai tai taikoma);

31.24. terminas, iki kada nelaimėję projektai turi būti grąžinti projekto konkurso dalyviams;

31.25. reikalaujama, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus jis ketina pasitelkti ir kokiai pirkimo daliai atlikti;

31.26.  informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką.

31.27. kita reikalinga informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras.

31.28. Perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.

31.29. Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra skelbimas apie supaprastintą pirkimą. Skelbime esanti informacija vėliau papildomai gali būti neteikiama.

32. Mažos vertės pirkimų atveju, taip pat kai apklausos metu pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas, pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama ne visa Taisyklių 31 punkte nurodyta informacija, jeigu perkančioji organizacija mano, kad informacija yra nereikalinga.

33. Pirkimo dokumentai, tarp jų ir kvietimai, pranešimai, paaiškinimai, papildymai, tiekėjams pateikiami asmeniškai, siunčiami registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu ar skelbiami interneto svetainėje (CVP IS, perkančiosios organizacijos ar kitoje interneto svetainėje), kaip nurodoma skelbime apie pirkimą (apklausos metu – kvietime pateikti pasiūlymus, jei su kvietimu pirkimo dokumentai nepridedami). Skelbime apie pirkimą (apklausos metu – kvietime pateikti pasiūlymus) turi būti nurodytas interneto adresas, jei pirkimo dokumentai skelbiami internete. Pirkimo dokumentai negali būti teikiami (skelbiami) anksčiau nei paskelbta apie supaprastintą pirkimą, apklausos atveju – pateikti kvietimai dalyvauti pirkimo procedūrose.

34. Pirkimo dokumentai tiekėjams turi būti teikiami nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo ar kvietimo išsiuntimo tiekėjams dienos iki pasiūlymo pateikimo termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam tiekėjui nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) gavus prašymą. Kai pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, perkančiosios organizacijos ar kitoje interneto svetainėje, papildomai jie gali būti neteikiami.

35. Už pirkimo dokumentus, kurių neįmanoma pateikti CVP IS priemonėmis gali imti vienodo dydžio užmokestį, kurį sudaro dokumentų kopijavimo ir pateikimo tiekėjams faktinės išlaidos. Už pirkimo dokumentų vertimą į užsienio kalbą gali būti imamas papildomas užmokestis. Jį sudaro vertimo į užsienio kalbą išlaidos.

 

V. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

36. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus), techninę specifikaciją rengia vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais. Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi.

 

VI. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS TIKRINIMAS

 

37. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32–38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir atliekamas tiekėjų kvalifikacijos tikrinimas. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

38. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:

38.1. jau vykdytame supaprastintame pirkime visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į apklausos būdu atliekamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

38.2. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali tiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos;

38.3. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes, perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių;

38.4. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;

38.5. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

38.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;

38.7. prekės perkamos iš valstybės rezervo;

38.8. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

38.9. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo;

38.10. perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios organizacijos pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

38.11. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

38.12. vykdomi mažos vertės pirkimai;

38.13. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.

38.14. Ir kitais atvejais, kai apie pirkimą skelbti nereikia.

 

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

 

39. Pasiūlymai turi būti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos tvarkos. Pavėluotai gauti vokai su pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams.

40. Vokus su pasiūlymais atplėšia, pasiūlymus nagrinėja ir vertina supaprastintą pirkimą atliekanti Komisija.

41. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais pagal šį įstatymą prilyginamas vokų atplėšimui

42. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis.

43. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu.

44. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

45. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.

46. Perkančioji organizacija, nagrinėdama pasiūlymus:

46.1. tikrina, ar tiekėjų pasiūlymuose pateikti kvalifikaciniai duomenys atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu nustatoma, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privaloma prašyti tiekėjo juos patikslinti;

46.2. tikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

46.3. teisinga laiko kainą, nurodytą žodžiais, jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais;

46.4. privalo paprašyti dalyvių per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos, radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

46.5. turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą privalo pareikalauti iš dalyvio raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo, kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina;

46.6. tikrina, ar pasiūlytos ne per didelės kainos.

46.7. tikrina, ar nepasiūlyta neįprastai maža kaina. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

- 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

-  yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.

47. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

47.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

47.2. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino jų;

47.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

47.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

47.5 visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

47.6. pateikia melagingą informaciją.

48. Dėl 47 punkte nurodytų priežasčių neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis vienu iš šių kriterijų:

48.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko. Pasiūlymų vertinimo kriterijais negalima pasirinkti tiekėjų kvalifikacijos kriterijų;

48.2. mažiausios kainos.

49. Perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką, įvertinusi pateiktus dalyvių pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Tais atvejais, kai vertinant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, vertinant mažiausios kainos kriterijumi – kelių tiekėjų kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas anksčiausiai.

50. Perkančioji organizacija faksu arba elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo) turi pranešti kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui apie pasiūlymų eilę ir nugalėtoją, o dalyviui, kurio pasiūlymas neįrašytas į šią eilę, – ir jo pasiūlymo atmetimo priežastis. Šis reikalavimas netaikomas, kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 (be pridėtinės vertės mokesčio).

51. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmasispasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu jis neatmestas pagal Taisyklių 47 punkto nuostatas.

 

 

VIII. PIRKIMO SUTARTIS

 

52. Įvykus pirkimo procedūroms, Perkančioji organizacija parengia pirkimo sutarties projektą, jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, suderina su Pirmininku ir organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą.

53. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai  sutartis sudaroma žodžiu), kartu jam pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o derybų su vienu tiekėju atveju – kad jo pasiūlymas atitinka keliamus reikalavimus, ir nurodomas laikas iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.

54. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimas - tai 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis. Atidėjimo terminas                    gali būti netaikomas,  kai:

54.1.vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;

54.2.  pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu;

54.3. pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt be PVM.

Pirkimo sutartis negali būti sudaryta anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ datos, kuomet tokį veiksmą privalu atlikti pagal VPĮ nuostatas.

55. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, tai perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą  pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį taip pat laikomas bet kuris iš šių atvejų:

55.1. tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo;

55.2. tiekėjas neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko;

55.3. tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

55.4. ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, neįgijo perkančiosios organizacijos reikalaujamos teisinės formos.

56. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos sąlygos.

57. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai sutarties vertė neviršija 10 tūkstančių Lt be PVM.

57.1. pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos;

57.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;

57.3. kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką;

57.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

57.5. prievolių įvykdymo terminai;

57.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;

57.7. ginčų sprendimo tvarka;

57.8. pirkimo sutarties nutraukimo tvarka;

57.9. pirkimo sutarties galiojimas;

57.10. jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, – jai būdingos nuostatos.

57.11. subrangovai, subtiekėjai ir jų keitimo tvarka.

58. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, susijusias su socialinėmis ir aplinkos apsaugos reikmėmis, jei jos atitinka Europos Bendrijos teisės aktus.

59. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai bei tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt be PVM. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš pirkimo sutarties šalių.

 

IX. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

 

60. Pirkimai atliekami šiais būdais:

60.1. supaprastinto atviro konkurso;

60.2. apklausos.

61. Pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu gali būti atliktas visais atvejais tinkamai apie jį paskelbus.

62. Apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas apie supaprastintą pirkimą neprivaloma skelbti:

62.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;

62.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

62.3. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;

62.4. atliekami mažos vertės pirkimai;

62.5. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali tiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos;

62.6. perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;

62.7. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;

62.8. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;

62.9. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;

62.10. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

62.11. perkamos prekės ypač palankiomis sąlygomis iš bankrutuojančių, likviduojamų, ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

62.12. perkamos prekės iš valstybės rezervo;

62.13. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

62.14. perkamos perkančiosios organizacijos pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

62.15. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;

62.16. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

62.17. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

62.18. perkamos iš esamo tiekėjo tokios pat naujos paslaugos ar darbai, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.

 

X. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

 

63. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius neribojamas. Apie pirkimą skelbiama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

64. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp perkančiosios organizacijos ir dalyvių yra draudžiamos.

65. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 7 darbo dienų nuo skelbimo apie supaprastintą pirkimą paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, mažos vertės pirkimų atveju – 3 darbo dienos nuo paskelbimo CVP IS dienos.

 

XI. APKLAUSA

 

66. Vykdant supaprastintą pirkimą apklausos būdu, kreipiamasi į vieną ar kelis tiekėjus, prašant pateikti pasiūlymus pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus, arba apie pirkimą skelbiama perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.

67. Kai apklausa vykdoma po supaprastinto atviro konkurso atmetus visus pasiūlymus, pirkime dalyvauti kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

68. Kai apklausa atliekama po pirkimo, apie kurį buvo skelbta, tačiau visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, pirkimo sąlygų iš esmės nekeičiant, pirkime dalyvauti kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

69. Apklausos metu pirkimo dokumentų sąlygos negali būti keičiamos.

70. Apklausos metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų.

71. Jei apklausos metu numatoma vykdyti elektroninį aukcioną, apie tai tiekėjams pranešama pirkimo dokumentuose.

72. Mažos vertės pirkimų, vykdomų apklausos būdu, tvarka apibūdinta Taisyklių XII skyriuje.

 

 

XII. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

 

73. Mažos vertės pirkimai gali būti atliekami kai yra viena iš šių sąlygų:

73.1.  prekių ar paslaugų pirkimo vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 100 tūkst. litų, o darbų – mažesnė kaip 500 tūkst. Litų;

73.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį ir kuri yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).

74. Mažos vertės pirkimai atliekami šiomis formomis:

74.1. neskelbiant apie pirkimą arba kreipiantis į vieną tiekėją;

74.2. apklausos vykdymas žodžiu;

74.3apklausos vykdymas raštu;

74.4. apklausos vykdymas raštu pateikiant  pasiūlymus vokuose;

74.5. tiesioginės derybos su tiekėju.

75. Sprendimą dėl apklausos formos priima Pirkimų organizatorius arba Komisija:

75.1. Pirkimų organizatorius pirkimą gali atlikti tuomet, kai numatomos sudaryti prekių ar paslaugų viešojo pirkimo ir pardavimo sutarties vertė be PVM neviršija 10 000 litų arba darbų viešojo pirkimo ir  pardavimo sutarties vertė be PVM neviršija 30 000 litų;

75.2. Komisija pirkimą atlieka, kai prekių ar paslaugų viešojo pirkimo ir pardavimo sutarties vertė be PVM yra didesnė nei 10 000 litų arba darbų viešojo pirkimo ir pardavimo sutarties vertė be PVM yra didesnė kaip 30 000 litų.

76. Komisija ar pirkimo organizatorius,  prašydami pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į 3 ar daugiau tiekėjų.

77. Mažiau tiekėjų, nei nurodyta 76 punkte, gali būti apklausiama šiais atvejais:

77.1. pirkimų organizatorius arba Komisija sužino, kad yra mažiau tiekėjų, kurie gali pateikti  reikalingas prekes, atlikti  paslaugas ar darbus;

77.2. esant kitoms objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių pirkimų organizatoriaus arba komisijos pastangų, laiko ir/ar lėšų sąnaudų;

78. Neskelbiant apie pirkimą arba kreipimasis  į vieną tiekėją:

78.1. dėl susidariusių ypatingų aplinkybių (avarija, stichinė nelaimė, epidemija ar kitoks nenugalimos jėgos poveikis), kai pirkimo suma neviršija 73 punkte nurodytos sumos;

78.2.  perkamos reprezentacijai skirtos prekės ir paslaugos;

78.3. perkama periodinių leidinių prenumerata, knygos, reklaminiai, užuojautos ar sveikinimo skelbimai, kultūros ar sporto paslaugos, viešbučių ar maitinimo paslaugos;

78.4. kai už prekes ar paslaugas atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus (apmokėjimas už automobilio techninę priežiūrą, šiltas, šaltas vanduo, elektra, apšildymas ar pan.);

78.5. kai perkamos literatūros, mokslo, teisės ar  meno kūrinių autorių prekės, atlikėjų ar jų kolektyvų paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo paslaugos;

78.6.  kai prekes, paslaugas ar darbus dėl techninių, meninių ar kitų objektyvių priežasčių gali pateikti (suteikti, atlikti) tik konkretus tiekėjas ir nėra kitos alternatyvos;

78.7. mažos vertės pirkimo atveju, kai egzistuoja trumpalaikės aplinkybės, suteikiančios galimybę reikalingas prekes ar paslaugas įsigyti už daug mažesnę nei rinkos kaina;

78.8. kai ypač palankiomis sąlygomis prekės perkamos iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;

78.9. kai pirkimą būtina atlikti skubiai ir pirkimo numatyti iš anksto neįmanoma. Pvz. transporto priemonių ar įrengimų remontas, kompiuterių gedimų šalinimas ir pan. aplinkybės reikalauja skubių sprendimų, delsimas ar neveiklumas iššauktų neigiamas  pasekmes. Apklausos vykdymas reikalautų neproporcingai didelių pirkimo organizatoriaus ar komisijos  pastangų, laiko, lėšų, sąnaudų;

78.10. kai administracija pagal ankstesnę sutartį iš kurio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nekeičiant prekių ar paslaugų kainos ir kitų sąlygų. Tokių papildomų pirkimų vertė negali viršyti 30 procentų pradinės sutarties vertės;

78.11. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

78.12. atskiroms pirkimo dalims, kai perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, jei bendra tokių pirkimo dalių vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir 1,5 procento  – perkant darbus;

78.13. kai sutarties vertė neviršija 1 tūkstančio Lt., o panašių sutarčių vertė neviršija 10 tūkstančių Lt, galima kreiptis į  vieną tiekėją.

79. Apklausos vykdymas žodžiu:

79.1. atliekamas, kai su tiekėjais bendraujama asmeniškai, telefonu;

79.2. gali būti vykdomas, jeigu konkretaus pirkimo sutarties vertė neviršija  10 000 litų be PVM  ir pirkimas vykdomas pasirenkant mažiausią kainą, o prekes ir paslaugas galima apibūdinti išsamiai, nedviprasmiškais terminais.

79.3. apklausai žodžiu galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (pvz., kaina parduotuvėje ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas prilyginamas žodinei tiekėjų apklausai.

80. Apklausos vykdymas raštu:

80.1. atliekamas, kai sutarties vertė yra didesnė kaip 10 000 litų be PVM ;

80.2. atliekamas, kai paklausimai tiekėjams pateikiami paštu, faksu, internetu, įteikiant asmeniškai, kai apie pirkimą skelbiama interneto svetainėje arba CVP IS.

81. Apklausos vykdymas raštu, pateikiant  pasiūlymus vokuose:

82. A p k l a u s o s   r a š t u  metu (išskyrus, kai apklausa atliekama analizuojant viešai paskelbtą informaciją) tiekėjams turi būti pateikiama  ši informacija:

82.1. pageidaujamos pirkimo objekto savybės (techniniai reikalavimai) ir svarbiausios pirkimo sutarties sąlygos;

82.2. kokiais vertinimo kriterijais vadovaujantis bus pasirenkamas tiekėjas, su kuriuo sudaroma sutartis;

82.3. kokius dokumentus turi pateikti siūlantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekėjas, kokia forma (rašytine ar žodine), vokuose ar įteikiant asmeniškai ir iki kada jis tai turi padaryti;

82.4. informuoti tiekėją  kaip ir kur galima gauti pirkimo dokumentus, jeigu jie bus rengiami. Pirkimo dokumentus galima išsiųsti kartu su kvietimu;

82.5. informuoti apie vokų su pasiūlymais atplėšimo vietą, datą, valandą;

82.6. informuoti apklausiamą tiekėją apie sprendimą su juo sudaryti pirkimo sutartį raštu  arba žodžiu.

83. Pirkimų organizatorius turi įsitikinti, kad siūlymą pateikęs tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Tam pirkimų organizatorius arba komisija gali kelti reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ir prašyti informacijos apie kvalifikaciją. Visiems tiekėjams turi būti keliami vienodi reikalavimai ir prašoma pateikti to paties pobūdžio informaciją. Nei keliami reikalavimai, nei prašoma informacija negali dirbtinai diskriminuoti tiekėjų.

84. Apklausiant tiekėją ar tiekėjui atskirai kreipiantis, pirkimų organizatorius arba komisija turi atsakyti į visus tiekėjo klausimus, kurie susiję su pirkimu. Tiekėjui negali būti pateikta informacija, kuri pažeistų  įsipareigojimus neatskleisti komercine, tarnybos ar valstybės paslaptimi laikomos informacijos arba informacijos, kurios atskleidimas pakenktų viešiesiems interesams ar trukdytų sąžiningai konkurencijai. Tame pačiame pirkime apklausiamiems tiekėjams turi būti pateikta tokia pati informacija.

85. Žodžiu ir raštu pateikti tiekėjų pasiūlymai ir/ar informacija, gauta iš viešų šaltinių, fiksuojami tiekėjų apklausos pažymoje (priedas) ir pridedami prie apklausos pažymos. 

85.1. Pirkimų organizatorius arba komisija, atlikdami mažos vertės pirkimus, gali naudotis ir Centriniu viešųjų pirkimų portalu - interneto adresas: www.cvpp.lt arba Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO; www.cpo.lt) paslaugomis. Portalo pagalba pirkimus atliekantys asmenys gali peržiūrėti katalogus, kuriuose tiekėjai skelbia apie tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus, parašyti pasirinktiems tiekėjams, perskaityti informaciją, gautą iš tiekėjų, kontaktuoti su tiekėjais, užsakyti prekes, paslaugas ar darbus. Pirkimas, atliktas naudojantis Centriniu viešųjų pirkimų portalu arba per CPO, prilyginamas tiekėjų apklausai raštu.

85.2. Mažos vertės pirkimo atveju, kai vykdoma žodinė apklausa, pirkimo dokumentai gali būti neruošiami, jei perkamos įprastos (nesudėtingos) prekės,  paslaugos ar darbai. Kai pirkimo dokumentai ruošiami, tai pateikiami to paprašiusiam tiekėjui nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 dieną, gavus prašymą.

85.4. Komisija arba pirkimų organizatorius apie laimėjusį pasiūlymą, faksu arba elektroniniu paštu, nedelsdami turi pranešti kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui. Šis reikalavimas netaikomas, kai viešojo pirkimo sutartis bus sudaroma žodžiu.

 

XIII. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

86. Kai pirkimą vykdo komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, pildoma tiekėjų apklausos pažyma (1 priedas).

87. Pirkimui pasibaigus, komisija arba pirkimo organizatorius perduoda visus su pirkimu susijusius dokumentus, mokėjimo dokumentų originalus, sutarčių originalus – perkančiosios organizacijos atsakingam darbuotojui.

88. Su pirkimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.

89. Perkančioji organizacija už kiekvieną supaprastintą pirkimą, įskaitant ir supaprastintą pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, privalo raštu pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus. Ši ataskaita neteikiama, kai: supaprastintas pirkimas yra atliekamas pagal sudarytą preliminariąją sutartį, atliekamas mažos vertės pirkimas.

90. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visų per finansinius metus atliktų pirkimų ataskaitą:

90.1. dėl pirkimų, kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pirkimo sutartys;

90.2. dėl supaprastintų pirkimų, atliktų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus;

90.3. dėl mažos vertės pirkimų.

 

XIV. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS

 

91. Perkančioji organizacija tiekėjus nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo) raštu informuoja apie:

91.1. tiekėjo pasiūlymo atmetimą;

91.2. pasiūlymų eilę;

91.3. supaprastinto pirkimo nutraukimą;

91.4. nugalėtoją.

92. Taisyklių 91 punktas netaikomas, kai sutartis sudaroma žodžiu.

93. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir lyginimu, gali tik komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys.

94. Perkančioji organizacija, komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

 

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 

95. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia):

95.1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

95.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

96. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

97. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Pirkimo procedūros, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, nestabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas.

98. Perkančioji organizacija turi pratęsti pirkimo procedūrų terminus pirkimo procedūrų sustabdymo laikui. Priėmus sprendimą dėl pretenzijos, pirkimo procedūros tęsiamos. Jei dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus, nurodydama terminų pratęsimo priežastis.

99. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.

100. Jeigu pretenzija dėl pirkimo dokumentų reikalavimų iki vokų atplėšimo pripažįstama pagrįsta, ją patenkinusi (ištaisius pirkimo dokumentų reikalavimų prieštaravimus ir įstatymo neatitikimus, pakeitus (patikslinus) kvalifikacijos, techninius reikalavimus ir kt.) perkančioji organizacija privalo paskelbti visą viešai skelbiamą informaciją, nukelti vokų atplėšimo terminus ir apie tai informuoti visus pareiškusius norą dalyvauti pirkime dalyvius.

101. Perkančioji organizacija, gavusi Europos Bendrijų Komisijos pranešimą, kad bus nagrinėjamas Europos Bendrijos teisės nuostatų pažeidimas, privalo nedelsdama (ne vėliau kaip per    3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos) visą su pirkimu susijusią informaciją pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai.

 

______________

 

 

Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

1 priedas

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA

 

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas:

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

 

Pirkimo organizatorius

..........................................................................

(vardas, pavardė)

Tiekėjai apklausti raštu ar žodžiu.

Apklausti tiekėjai:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Adresas, telefonas, faksas ir pan.

Siūlymą pateikusio asmens pareigos, vardas, pavardė*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiekėjų siūlymai:

 

Eil. Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Siūlymo data

Pasiūlyta bendra kaina, Lt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* jeigu prisistato

 

Tinkamiausiu  pripažintas tiekėjas:.................................................................................................................................

(tiekėjo pavadinimas ir siūlymo numeris)

 

Jeigu apklausiami mažiau nei 3 tiekėjų siūlymai, to priežastys:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

(nurodyti aplinkybes)

 

Pažymą parengė (pirkimo organizatorius):

 

...................................................

 

....................................................

 

..................................................

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas, data)

 

 

 

 

Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

2 priedas

 

 

BIRŠTONO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________

(Pirkimo organizatoriaus, viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

pirkimo organizatoriaus, Viešojo PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO, nario AR EKSPERTO NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m.____________   _______   d. Nr. ______

Birštonas

 

Būdamas Viešojo pirkimo  ____________________________________________ , pasižadu:

(Organizatoriumi, komisijos pirmininku, komisijos nariu, ekspertu)

 

 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti Viešojo pirkimo __________________________________ pareigas;

(Organizatoriaus, komisijos  pirmininko, komisijos nario, eksperto)

2. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys,

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame,

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų,

nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane Viešojo pirkimo  ____________________________________

(Organizatoriumi, komisijos pirmininku, komisijos nariu, ekspertu)

paskyrusios perkančiosios organizacijos vadovui ir nusišalinti.

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

 

 

 

 

____________________                                                              ______________________________

(Parašas)                                                                            (Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

3 priedas

 

 

BIRŠTONO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(Pirkimo organizatoriaus, viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

 

 

PIRKIMO ORGANIZATORIAUS, VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKO, NARIO AR EKSPERTO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

 

2001__ m.____________  _______   d. Nr. ______

Birštonas

 

 

Būdamas  Viešųjų pirkimo _______________________________________________,

(Organizatoriumi, komisijos pirmininku, komisijos nariu, ekspertu)

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Viešųjų pirkimų komisijos pirmininku, nariu ar ekspertu ir pirkimo organizatoriumi;

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

 

___________________                                                                                      ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

4 priedas

 

Birštono vaikų lopšelis-darželis direktorius

 

Pirkimą vykdyti komisijai _________________________________

(direktorius parašas)

 

 

Pirkimą vykdyti organizatoriui ________________________________________

(pirkimų organizatoriaus pavardė, direktoriaus parašas)

 

 

201  m.                                                      d.

 

 

PARAIŠKA VIEŠAJAM PIRKIMUI

 

 

Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ viešųjų pirkimų organizatorius Laima Lankevičienė prašo atlikti viešąjį pirkimą

 

  1. 1.Informacija pirkimui (už informacijos teisingumą atsako paraiškos teikėjas):

 

Pirkimo pavadinimas:

Planuojama pirkinio vertė

Lt

Pirkimas numatytas Birštono vaikų lopšelis-darželis

„Vyturėlis“ prekių, paslaugų ir darbų pirkimo plane

Eil. Nr. plane

 

Numatomo pirkimo kodas pagal Bendrojo viešųjų pirkimų

Žodyną (BVPŽ)

 

 

 

 

Trumpas kirkimo aprašymas:

 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui:

 

Prekių, paslaugų ar darbų apibūdinimas:

Pavadinimas

Kiekis

Techniniai parametrai

 

Prekių pristatymo, paslaugų bei darbų atlikimo terminai

 

 

Kitos sutarties sąlygos

 

Tiekėjų sąrašas:

Pavadinimas

Adresas,pašto indeksas

tel.,fakso Nr., el.paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraiškos tiekėjo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1.Buhalterijos informacija

 

 

Paraiška išnagrinėta

Informacija apie finansines lėšas ir patvirtinimo biudžeto eilutę ____________________

 

Vyr.buhalterė Vida Gusienė

Vyr.buhalterio vardas, pavardė, parašas, data

 

 

 

3. Pirkimų verčių apskaita vedančio asmens informacija:

 

 

Paraiška pirkimų verčių apskaita vedančio asmens išnagrinėta.

Numatomo pirkimo kodas pagal Bendrojo viešųjų pirkimų

žodyną (BVPŽ)

 

 

Planuojama pirkimo vertė prekių rūšiai, paslaugų kategorijai

ar darbams

 

 

Pirkimą galima atlikti

 

Vyr.buhalterė  Vida Gusienė

Pirkimų verčių apskaitą vedančio asmens vardas, pavardė,parašas ir data