Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami.

Grupes komplektuoja įstaigos vadovas.
Vaikai į įstaigą priimami eilės tvarka, vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymą.
Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale”.
Priimant vaikus prioritetai teikiami specialiųjų poreikių vaikams, vaikams iš nepilnų šeimų, moksleivių ir studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, socialiai remtinų šeimų vaikams, šeimoms, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą ir šeimoms, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų arba vienas iš tėvų yra I ar II grupės invalidas.
Grupės komplektuojamos iki mokslo metų pradžios, į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo(si) grupes, priešmokyklinio ugdymo(si) grupes, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.
Vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų.

Tėvų (globėjų) teisės:

Pasirinkti vaiko buvimo laiką lopšelyje-darželyje. .
Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus. 

Tėvų (globėjų) pareigos:

Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
Bendradarbiauti su lopšelio-darželio darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
Apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną.
Nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.

LAISVOS VIETOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Grupės Nr. 

Grupės pobūdis

Vaikų gimimo metai

2017  m.  rugsėjo 1 d.

Vaikų skaičius

Laisvos vietos

2a

Ikimokyklinė grupė

2012 m.

12

8

5a

Ankstyvojo amžiaus grupė

2015 m.

11

4

1a

Priešmokyklinio ugdymo(si) grupė

2011 m.

17

3

3b

Ankstyvojo amžiaus grupė

2015 m.

13

 2

1b

Ikimokyklinė grupė

2014  m.

20

 nėra

4a

Ankstyvojo amžiaus grupė

2016 m.

11

1

2b

Priešmokyklinio ugdymo(si) grupė

2012-2011  m.

19

1

6

Ikimokyklinė grupė

2014-2013 m.

20

nėra

5b

Ikimokyklinė grupė

2012 m.

16

4

3a

Ikimokyklinė grupė

2014-2013 m.

19

1

 

Viso

 

158

24