TIKSLAI

A.    KLIENTO PERSPEKTYVA

B.    ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA

 1. Bendradarbiavimas su šeima, visuomene, socialiniais partneriais

 2. Pedagoginė, logopedinė, psichologinė pagalba

3. Saugi ugdymosi aplinka

 

 

1. Kokybiškas ugdymas puoselėjant tautiškumą ir sveiką gyvenseną

2. Įstaigos įsivertinimo tobulinimas

3. Tėvų/globėjų įtraukimas į ugdymo procesą

C.    PARAMOS PERSPEKTYVA

D.    MOKYMOSI PERSPEKTYVA

1. Patalpų panaudojimas

 

1. Motyvuotas pedagogas

2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas

3. Įstaigos mikroklimatas

VERTYBĖS: 

Atsakomybė

Sveikata

Pagarba

Darbštumas

Pareigingumas

Šeimyninė laimė

Draugiškumas

Tobulėjimas

Išmintis 

Vidinė harmonija

 

Vykdomos programos

Įstaiga turi individualią ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo programos nauja redakcija patvirtinta 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. (1.3)-V1-25. Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ugdymo programa

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.

Ugdomoji veikla grupėse planuojama pagal temas, projektus ir vaikų pasiūlytas idėjas.

Programa  Zipio draugai”.

Nuo 2012 m. yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos Sveikatos želmenėliai" narė.